Welcome to Sands Victoria- Dinka

Kë ba looi të kënnë mɛnhdu pïïr

Yök de kony të cïï mɛnhdu thou

Sands Victoria ace malädhäma ye kony në këbë yök mon ye kɔc cï mïth ken ke thou kuɔny në tän de piɔ̈th ken.  Të cï mɛnhdu thou ke yïn yukku jäm piɔ̈u. ke yïn yuɔ̈pë wuɔk buk kony de riäk de piɔ̈ndu caar.

Ayukku deet

Kɔc kedhiɛ luui wuɔk keek ëtök në akutnhom da yic cï mïth ken ke kan thou. Aye röt gam bïk kɔc kë mïth cï raan den ke nyin jäl kuɔny acän anyic riɛr de yic de ba tɔ̈ ke mɛnhdu cë thou. Acïk nyic ke yïn lëu ba naŋ tän de guɔ̈p wääc. Acïn dhöl piɛth ka dhöl rɛc bïn tɔ̈ thïn. Kɔc anɔŋ dhɔ̈l juïc ke riäk de piɔ̈u wäc ku jɔl ya kɔ̈k ke ceŋ den yekke looi ku thiɛ̈k. akutnhom da arïu ke ka wääc kɛ̈ ku ka lëu bïk yïn kuɔny. Tän de piɔ̈ndu acuk bë teem.

Wɔ ye gɛɛm:

Kony da jääth. Wɔ lëu buk kony gam në jääth yic.

Nɛm- de kony. Yïn lëu buk neem paandu, në baai lɔŋ duɔ̈n welë paan akïm, welë bäär në maktam da yic në Mitcham. Nɛ̈m ee thaŋ tök. Raan de gɛ̈ɛ̈r de thok abë juiir bë lɔ kennë yïn, ke cïn kë cuatë piny.

Guruup ke konyaye ɣän ke guruup diäŋ ye kɔc cï mïth ken thou mat në tök bïk ka cï keek yök në ye pïïrë yic tek në röth ku kony kë röth. Ke guruup ke kony kɛ̈ atɔ̈ në Melbourne ku ke rɔt looi në pɛɛi yic.

Ka yukku kek looi ëbɛ̈n ace köör në wëu.

Acïn kan de tïït de nyin de paan akïm ye cuat piny welë wereŋ de cäth ago kony du cɔk lëu rɔt.

Të cennë yiŋglic (English) ëë thoŋ duun tueŋ, ke wɔ bë raan de gɛ̈ɛ̈r de thok juiir, ke cïn kë cuatë piny.

Apiɛth ba ya tɔ̈ ke yïn konyë në ye thaŋ riirë yic.

Yuɔ̈pë wuɔk

Yïn lëu ba wuɔk yuɔ̈p welë thïëc raan töŋ de paandu, mɔ̈th welë raan luui ke kɔc ke paan akïm, raan luui në ɣëla yic welë raan de luɔi de kony bë wuɔk yuɔ̈p në nyin du yic.

Sands Victoria namba de jääth den: 03 9874 5400

Sands Victoria email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Të nɔŋ yen kɔ̈k juïc kɔ̈k kɔr ba keek det në thoŋ duɔ̈n ke yïn lɔɔr: www.sandsvic.org.au

24/7 lany de jääth de kony 1300 072 637

Yään yïn ke piɔ̈u tɔ̈ thin athiek yic

Të cï mɛnhdu thou, në cök ke lïc yic wel ëcë kan dhïëth , ke yïn lëu ba naŋ tän de piɔ̈n dït wäc yic. Riäk de piɔ̈u yennë ka akëër de thuɔu. Tän de piɔ̈n de raan ëbɛ̈n ku ka cïk kek yök awääc ku ye kë de ŋɛk ye tök.

Yïn lëu ba tɔ̈ ke yïn riäk piɔ̈u, riɛr nom, kök nyin welë cï piɔ̈u mit në thon de mɛnhdu.  Yïn lëu ba piɔ̈u tɔ̈ ke kake yï ke ŋɔ̈th në pial de guɔ̈p de mɛnhdu ariäk. Në dhaman dɛ̈ ëka ba lɔ yök ke riäk de piɔ̈ndu ee pïïr du cɔk rir yic ke wäc ke pïïr tueŋdu.

 Apiɛth ba rɔt yɛ̈n dhaman ba lëk ky lɛ̈kë kɔc tɔ̈ në yïn lɔ̈m tän de piɔ̈ndu.

  • Yïn lëu ba tɔ̈ ke yïn cë piɔ̈u mit, kën piɔ̈u gam, diɛɛr, cïn kë kony, ɣök, cï kör ba tɔ̈ thïn, cïn kë bɛrë yök welë riäk de piɔ̈u. aye tän de piɔu thoŋ kë ke ye riäk de piɔ̈u në kë cë rɔt looi.
  • Yïn lëu ba piɔ̈u tɔ̈ ke yïn cë guɔ̈p riäk në tän de piɔ̈ndu.
  • Yïn lëu ba diɛr ke jam we raan dɛ de baai yic welë raan de paandu në tän de piɔ̈ndu welë kɔc ke ɣëla ye awäc.
  • Yïn lëu ba diɛr ke kɔc ce kɔc ke paandu welë ɣëla duɔ̈n cïn rïu welë cikë ka kɔr ke ye det bïk ceŋ de kɔ kuɔ̈n cɔk thiek yic, të duun cïn gam welë ka kɔɔr ke.
  • Yïn lëu ba diɛɛr ke kɔc kɔ̈k tɔ̈ në ɣëla duɔ̈n yic acï lëu bïk tän de piɔ̈ndu në kë cë rɔt luɔ̈I yïn det.
  • Yïn lëu ba tɔ̈ ke yïn cï köör ba kɔc kɔ̈k luɔ̈I arët ku kuc nyïny de piɔ̈n de kɔc kɔ̈k.
  • Yïn lëu ba tɔ̈ ke yïn nɔŋ kë thiek yic diir yïn të nɔŋ ajuɛɛr de tïït de nyin de akïm ku kuc lon de nyïny de pial de guɔ̈p ku jɔl ya loiloi kɔ̈k wääc tɔ̈.
  • Yïn lë ba diɛɛr në kë cïnnë piŋ në thoŋ deyiŋglic (English) ku thïëcë në raan de gɛ̈ɛ̈r de thok. Adiɛɛrë alëu bë yïn cɔk pɛ̈l kɔ̈r de kony.
  • Yïn lëu ba diɛɛr acän cïn wëu ke ye lonë- luɔi da aya abac.

Të cï mɛnhdu thou ke yïn bë kör në kony de akïm ëya. Yïn kɔr ba kör në mukthul de karama të ëthouë mɛnhdu në yithbuɔ̈ yiic ke thiɛ̈rou welë abak de. Kɔc ke mïth akɔr bïk gɛ̈t në wereŋ de gäär de dhïëth në mɛnh cë dhïëth ke cë thou welë mɛnh thou ke cë dhïëth. Yïn bë cäta de dhïëth lööm.

Dɛ̈ɛ̈t de thon de meth

Të thouë mɛnhdu në yithbuɔ̈ tiic ke thiɛ̈rou në lïnydu ëke riäk.

Të cennë pɛ̈ɛ̈I ke meth yiɛ̈c nyic ku meth e dhïëth ke cë thou ku nɔŋ meth athem dɛ̈k 400g, ke thon de meth e riäk cï tik riäk.

Të thou mɛnhdu në gɔ̈c de yithbuɔ̈ yiic ke thiɛ̈rou në lïnydu ke kënnë guɔ dhïëth (ama të theme yen ëka bak 400grams nom në dhaman de thou) ke kënnë aye lueel ake mɛnh cë dhïëth ku jɔl thou.

Mïth ye thou të cennë ke kan dhïëth, agut cë nïï yic ke thiɛ̈ror ku bɛ̈t, cë cil de yiɔ̈c welë thiɛk, ee thon de manh ŋot ke tïïtë nyin paan akïm.

Alëu bi diktor tak bë guɔ̈p caar yic (aye cɔl kɔ̈r de kë nɛ̈k raan në guɔ̈p yic) ago kë ënɛ̈k meth yök. Aleu ba luel ëka cï rɔt lëu ku lɔc bë ciɛ̈n töŋ de ke kakɛ̈ ba gam.

ŋ de kony kɔr

Të cennë mɛnhdu thou ëke kony arëët buk yïn kuɔny në tän de piɔ̈ndu. Të nɔŋ yïn baai welë mɛ̈th kuun kony yïn eka lëu bë kony në tändu. Yïn lëu ba kör në kuɔny tënɔŋ baai, mɛ̈ɛ̈th, kɔc ye nyïny de piɔ̈ndu luel, malädhäma ye ceŋ duɔ̈n kuɔny, welë raan ye cath ku londe lajïn.

Yïn lëu ba tɔ̈ ke yïn kɔr kony dït. Ayukku ŋɔ̈th ke cïn awäc welë riäk de guɔ̈p në kɔ̈r de kony tënɔŋ kɔc ce kɔc ke paandu. Kɔ̈r de kɔc awäc. Yïn kɔe ba jam wennë raan cë kɔn tëk në ye kennë yic ce manduunë. Sands Victoria alëu bë yïn kuɔny në ye kënnë.

Kɔc kuɔn ke luɔi de kuɔny në Sands Victoria aye cɔl “dukuuny ke kɔc ke mïth”.  Dukuuny ke kɔc ke mïth ake ke mɛ̈ɛ̈rken ke mïth cï mïth ken ke kan thou ku bïk tän de piɔ̈ndu nyic ku deet kë. Wɔ nɔŋ mony tök në akutnhom da yic yë kɔr yïn moy ye dukuny de kɔc ke mïth bë jam kennë paandu të kɔrë yen.

Yïn lëu buk kuɔny të piɔcë mɛnhdu thou welë të thouë mɛhndu në pɛ̈ɛ̈I cë tëk welë run cë wan. Wɔ lëu buk diär ke mïth kuɔny, wɛ̈ɛ̈r ke mïth, bɛ̈ɛ̈I ku mɛ̈ɛ̈th. Ayukku ŋɔ̈th ke wɔ bë piŋ tënɔŋ yïn.

Sands Victoria jääth de maktam de: 03 9874 5400  Sands Victoria email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Në kɔ̈k juïc kɔ̈k kɔr ba ke det ne thoŋ duɔ̈n ke yïn lɔr: www.sandsvic.org.au

24/7 lany de jääth de kony 1300 072 637

 

Na kɔr lek de lon leu be ajuɛr de thiɛŋ ka karama de mɛnhdu loi keyin lie pee athööre HERE

 

Ye wereŋë eloi në Sands Victoria luui ëtök ke TJ Scott & Son Funerals

Ku ekonyë në Lord Mayors Charitable Foundation.